[ Back ]
 
Cursuri online în Învățământul Superior de Calculatoare
de Carmen Holotescu
articol prezentat la 
Simpozionul "Tehnologii educationale pe platforme electronice in invatamantul ingineresc"
9-10 mai 2003, Bucuresti
1.Introducere

În întreaga lume, ultimii 10 ani au adus o explozie a învățământului online. Mii de universități oferă cursuri online sau însoțesc cursurile tradiționale cu componente online. Există o mare varietate în modul in care tehnologia este utilizată: plecând doar de la o replicare online a materialului  instrucțional până la construirea de clase și universități virtuale. 

Inițiativa “eLearning: Designing tomorrow’s education” a fost adoptată de Comisia Europeană la 24 mai 2000, având ca obiective utilizarea noilor tehnologii și a Internetului pentru imbunătățirea calității invățământului prin accesul la resurse și cooperare [1]. 

Introducerea eLearning ca metodă de instruire în universități este una dintre prioritățile propuse de studenții din Europa la AEGEE, European Student’s Forum [1]. Propunerea se referă la construirea de clase virtuale care să permită colaborarea cu cadre didactice și studenți din universități situate in țări diferite, pentru o mai bună pregătire profesională și adaptare la cerințele pieței și interculturală. 

Studenții trebuie să primească în decursul pregătirii lor, capabilități care să le permită să se integereze după absolvire într-o societate dinamică, bazată pe cunoaștere. Aceste capabilități se referă la rezolvarea de probleme concrete, comunicare, lucru in echipe, perfecționare continuă, responsabilitate socială. O modalitatea de a și le însuși este prin angajarea studenților in comunități de învățare construite prin cursuri online. 

Desfășurarea online a cursurilor urmărește crearea de comunități de invățare, trecerea de la a furniza materialul de curs, la a construi un proces de invățare în echipă cu studenții, tehnologia facilitând obținerea acestor deziderate. 

În ultimii doi ani, studenți ai Facultății de Automatică și Calculatoare de la Universitatea "Politehnica" din Timișoara, participă la cursuri online la disciplinele "Tehnologii Internet" și "Programare orientată pe obiecte în Java", predate de autoarea acestui articol. Cursurile se desfașoară in clase virtuale, care utilizează mediul eLearnTS al firmei Timsoft. Materialele cursului sunt publicate și dezbătute online. Întâlnirile din sala de curs și laborator sunt transformate in discuții, analize ale aspectelor teoretice și practice ale cursului. 

Acest articol este un studiu de caz, care ilustrează potențialul educațional al mediilor virtuale, bază de construire a unor comunități de invățare și conlucrare.

^Top

2.Principiile care stau la baza cursurilor

Cursurile se desfășoară într-o manieră constructivistă, centrată pe student. Profesorul trece de la maniera tradițională de transmițător de cunoștințe, la cea de facilitator al construirii cunoștințelor in echipă cu studenții, de manager al procesului de invățare, proces văzut ca o interacțiune ghidată [2]. 

Cum cursurile se adresează studenților din ultimii ani inaintea absolvirii, care au deja o importantă pregătire de specialitate, dar și maturitate, au fost aplicate principii din Educația Adulților. Acestea enumeră următoarele trăsături ale adultului, elemente care caracterizează și un student din anii terminali: autonomie, asumarea unui rol activ, orientare spre rezolvarea unor probleme practice, spre realizarea unui scop bine definit, având experiență practică și de viață. 

Toate aceste trăsături contribuie la o motivare sporită în abordarea unui curs ce oferă elemente importante pentru viitoarea profesie, dar și implicarea, echilibrul in comunicarea, colaborarea cu ceilalți colegi. 

Experiența adusă de fiecare participant este baza unui schimb de know-how, al relevării cunoștințelor tacite. Participanții colaborează și invață ( să lucreze ) împreună. 

Întregul proces de invățare se realizează prin studii de caz, problem based learning, lucrul in grup. Studenții dobândesc nu doar cunoștințe, acestea sunt legate de rezolvarea unor probleme practice, conlucrând in grup. 

Teorii ale invățării afirmă că aprofundarea, retenția, succesul învățării, depind într-o măsură prioritară de relația dintre student și profesor, facilitator [3]. Așa încât tonul adoptat este foarte deschis, apropiat; la aceasta contribuie și conferințele informale ale cursului: Să ne cunoaștem și Cafeneaua virtuală. Învățarea este un act social, se produce de multe ori prin schimburi informale de opinii. 

Materialul și desfășurarea cursului au incercat să se adapteze fiecarui stil de învățare al studenților participanți. 

David A. Kolb a definit cele patru stiluri de învățare [3]: 

  • Diverging: combină preferințe pentru experimentare și reflecție 
  • Assimilating: combină preferințe pentru reflecție și gândire 
  • Converging: combină preferințe pentru gândire și testare 
  • Accommodating: combină preferințe pentru testare și experimentare. 
De asemenea design-ul cursului răspunde și diversității modalităților de învățare: kinestetic, vizual, auditiv. 

Cheia adaptabilității la aceste stiluri este flexibilitatea. Mediul de învățare include toate cele patru procese din taxotomia Kolb: doing, experiencing, reflecting, thinking. De exemplu, ciclul de învățare poate începe cu implicarea studentului în experiențe concrete; reflecția asupra experienței; urmează apoi explicarea, concluzia logică; în final, experimentarea unor probleme similare. Flexibilitatea înseamnă de asemenea și faptul că orice student poate să aloce timpul cel mai mare stilului preferat de învățare, de asemenea faptul că poate intra in ciclul de învățare la oricare dintre cele patru procese. 

Orice curs online implică trei tipuri de interacțiuni: student - material, student - student, student - facilitator. În învățământul tradițional, interacțiunea student-material curs are ponderea cea mai mare, celelalte două sunt în general reduse. 

Maniera asincronă de desfășurare permite reflecție, căutare, clarificare înainte de a răspunde, comenta sau ridica o problemă, astfel încât, de cele mai multe ori, calitatea dialogului este superioară unui curs tradițional, și de asemenea, numărul de participanți activi este mult sporit. 

^Top

3.Materialele cursului

Tematica fiecărui curs a fost stabilită încercându-se o aliniere la cea a cursurilor similare din universități europene sau americane [4,5], dar și adaptarea la cunoștintele necesare în firmele de software, elemente care stau la baza a ceea ce se dorește a fi un parteneriat între educație și industrie. Din ecuație nu trebuie să lipsească însă absolvenții cursurilor, cei care pot da un feedback referitor la cât de utile le sunt cunoștintele în momentul intrării pe piața muncii. Prin faptul că spațiile cursurilor rămân deschise, comunicarea între participanți continuând și după absolvire, se poate vorbi despre crearea și menținerea unei comunități a absolvenților, despre un parteneriat cu aceștia. 

Pentru conceperea unor materiale de calitate, facilitatorul trebuie să-și asume roluri multiple: de autor al conținutului cursului, designer Web, instrucțional și al graficii. 

Fiecare modul al cursului - Net-Lecture - cuprinde aspecte teoretice ilustrate practic, studii de caz, exemple care pot fi imediat rulate, testate. Comentarii asupra materialelor, asupra resurselor online care întregesc prezentarea sunt solicitate a fi trimise de către participanți în conferințe; acestea duc la reflexii, aprofundări. Deci transmiterea informației nu se face doar dintr-un singur sens, dinspre profesor, așa cum se întâmplă de obicei în amfiteatre. 

Dacă într-un curs tradițional, materialul cursului este static, fiind reprezentat de notele de curs sau cartea suport a cursului, într-un curs online, materialul are două componente, ambele dinamice: 

  • modulele cursului, pregătite de facilitator, care trimit spre alte resurse de pe Internet ce întregesc noțiunile prezentate - vor fi explorate de fiecare, funcție de interes și cunoștințele anterioare
  • clarificările, argumentările, noile perspective, resurse, care rezultă din interacțiunea dintre studenți si cu facilitatorul, in conferințe. 
În cadrul cursurilor online prezentate, materialul a avut încă două noi componente: 
  • referatele de cercetare ale studenților 
  • notele prezentate de profesorii-invitați. 
Studenții devin coautori ai cursului: referatele de cercetare pregătite pe grupuri sunt prezentate într-o conferință dedicată a cursului, fiind supuse analizei și dezbaterii celorlalți. 

Cursurile se bucură de participarea unor profesori-invitați, care prezintă studenților un material din aria proprie de specialitate, studenții intrând în dialog cu invitații prin intermediul conferinței asociate. În anul universitar trecut, invitații cursului de Tehnologii Internet, au fost Ș.l.ing.drd.Dan Pescaru, Universitatea "Politehnica" Timisoara, Matem.Dr.Mihai Jalobeanu, INCDTIM Cluj, Chairman RILW[6] și Asist.univ.Sabin-Corneliu Buraga, Facultatea de Informatică. În Figura 1 este prezentată pagina Materiale a cursului Tehnologii Internet, care conține linkurile spre materialele facilitatorului cursului, cât și spre cele ale invitaților.

În acest semestru, va conferenția online un lector din Anglia. 

Figura 1. Pagina Materiale a cursului online de Tehnologii Internet
 

^Top

4.Evaluarea


Obiectivele fiecărui curs au fost definite clar de la inceput, iar evaluările au urmărit realizarea acestora, cât și feedback-ul pentru adaptarea dinamică a cursului. 

Etapele evaluării eficienței cursului le urmeaza pe cele definite de Dr. David Fetterman de la Stanford University ca "empowerment evaluation" [7]: 

  • reacția - feedback-ul studenților pe parcursul derulării cursului; analiza reacției ia în considerare participarea online a studenților, numărul și calitatea răspunsurilor din conferințe, opiniile exprimate la orele de laborator 
  • învățare - testări periodice constând în temele pentru laborator, dezbateri în conferințe, precum și testarea finală 
  • transfer - măsurarea utilizării cunoștintelor dobândite la câteva săptămâni-luni de la terminarea cursului - spațiul cursului rămâne deschis și conlucrarea grupului va continua, fapt ce facilitează realizarea acestei etape a evaluării 
  • impact - se va incerca să se urmărească utilizarea noțiunilor cursului în activitatea profesională, în etapa următoare absolvirii. 
Notarea studenților ia în calcul activitatea lor online - calitatea și frecvența răspunsurilor din conferințe, temele la laborator și proiectul de grup. 
^Top

5.Lucrul in grup

Pentru studenții care se pregătesc în domeniul tehnologiei informației, să învețe să lucreze în grup este un aspect necesar pentru a experimenta practicile din activitatea profesională de mai târziu: în IT, firmele lucrează cu echipe de multe ori distribuite geografic. 

Lucrul în grup le permite cooperarea pentru realizarea unui proiect comun. Facilitatorul trebuie să urmărească îndeaproape toate fazele realizării unui proiect: înțelegerea temei de catre membrii grupului, împărțirea sarcinilor, alegerea unui coordonator de grup, implicarea membrilor, monitorizarea îndeplinirii sarcinilor. Studenților le este pus la dispoziție un material legat de bune practici în proiectele de grup, care este discutat în primele săptămâni ale cursului. Fiecare grup dispune de o zonă privată de discuții în spațiul cursului. Identitatea unui grup este construită de la începutul cursului, prin crearea unei conferințe informale în spațiul grupului, care să le permită membrilor să se cunoască mai bine. 

Studenții sunt angajati într-o evaluare continuă a lucrului în grup. Reflecții pe baza managementului grupului sunt prezentate într-o conferință publică. Proiectele rezultate, cum se amintea anterior, sunt prezentate într-o conferință dedicată, fiind supuse analizei, dezbaterii tuturor studenților. În felul acesta, participanții devin coautori ai materialul cursului, lucrările lor de cercetare întregind topica cursului. Este in perspectivă organizarea unui seminar de prezentare a proiectelor pentru comunitatea studenților și profesorilor din facultate. 

^Top

6.Aspecte legate de facilitare

Facilitarea unui curs online cere mult entuziasm, tact, o bună pregătire profesională si experiență în domeniul eLearning. Timpul necesar pregătirii și facilitării unui curs online este mult mai mare decât pentru un curs tradițional. Este însă o experiență de învățare utilă nu doar studenților, dar și  profesorului, care se perfecționează continuu. 

În desfășurarea cursului se urmărește construirea și consolidarea unei comunități de învățare [8], prin: 

  • stabilirea clară a obiectivelor cursului și evaluarea continuă pentru îndeplinirea lor 
  • modalitate de lucru clară, neticheta sa fie respectată 
  • integrarea conținutului cursului cu comunicarea 
  • crearea unui sens al întregului 
  • aprecierea și încurajarea contribuțiilor studenților, a unei interacțiuni continue 
  • crearea unui climat de încredere și siguranță 
  • accesul la resurse multiple de informații 
  • metafore care să-i lege pe participanți 
  • mediu virtual facil si intuitiv. 
Facilitatorul trebuie să acorde aceeași atenție fiecărui participant, să dea răspunsuri cât mai clare, într-un timp cât mai scurt; orice răspuns să aducă însă elemente noi de discuție. Acțiunile propuse în spațiul cursului, să motiveze continuu studenții, astfel încât aceștia să fie interesați sa acceseze cât mai des spațiul cursului pentru a găsi elementele noi, a vedea răspunsul celorlalți la contribuțiile lor, a răspunde la noile probleme ridicate. 

Cum facilitatorul monitorizează frecvența accesărilor mediului, a răspunsurilor si calității lor, va contacta studenții cu o participare mai redusă și va încerca să-i încurajeze, să ințeleagă eventualele probleme pe care aceștia le au în participarea online. 

Anunțurile din pagina principală a cursului, care fixează ritmul cursului și jalonează activitatea pentru zilele următoare, sunt trimise și prin e-mail, împreună cu mesajele nou apărute; astfel facilitatorul se asigură că sunt informați și cei care accesează spațiul mai rar. 

^Top

7.Analiza implicării studenților

În general, se apreciază că un număr de 15-25 de studenți este indicat pentru un curs online, număr care permite interacțiunea între toti studenții, care asigură o diversitate de opinii. Numărul de studenți la cursurile care fac obiectul acestui articol este de 60-80, un an de studiu. Uneori devine dificil a citi, evalua, răspunde la numărul mare de mesaje din conferințe; o facilitare corectă cere însă a încuraja răspunsurile din partea studenților, a nu monopoliza conferințele.


Figura 2. Pagina Conferințe a cursului online de Tehnologii Internet

Este imbucurătoare participarea continuă la cursuri a studenților și calitatea implicării. 

În medie, fiecare student a accesat spațiul cursului de 4 ori/săptămână - să facem o comparație cu participarea la cursurile din amfiteatre. Toți studenții se prezintă in conferința de inceput. Fiecare conferința implică în medie 85% dintre studenți: răspund la subiectul conferinței, supun discuției noi probleme, discută cu invitații cursului. 75% dintre studenți au participat la toate conferințele. 

La un număr de 15 conferințe, numărul de mesaje scrise de un student variază între 8 și 25.

Opiniile exprimate de studenți au arătat că interesul și timpul alocat participării la curs au fost mai mari decât la cursurile tradiționale, motivarea lor fiind datorată atât interacțiunii cu colegii, facilitatorul si invitații, cât și orientării practice a cursului și lucrului în echipe. Au apreciat de asemenea rolul activ pe care l-au putut avea, faptul că au putut să se concentreze asupra aspectelor noi, să-și utilizeze experiența anterioară, să-și valideze ideile prin discuțiile cu ceilalți. 

^Top

8.Prezentarea mediului virtual

Ca spațiu virtual pentru desfășurarea cursului, se utilizează mediul pentru învățamânt online eLearnTS, dezvoltat de autoare la firma Timsoft [9]. Mediul poate fi utilizat și configurat pentru cursuri online - individuale sau în universități virtuale, eTraining în cadrul firmelor, workshop-uri online, ca spațiu virtual de colaborare, având variante in limba română și engleză. Se bazează pe tehnologii deschise: Perl, mySQL, fiind foarte flexibil, rapid si sigur.

Mediul modelează o clasă virtuală la care participă cursanții și profesorul ( facilitatorul ). Facilitarea poate fi realizată de mai mulți instructori, cursul poate avea de asemenea invitați sau vizitatori.

Interactiunea între facilitator si participanți poate fi sincronă - prin Chat - sau asincronă - prin intermediul Conferințelor, similare forumurilor de discuții. Facilitatorul poate acorda consultații online, utilizând Live Chat.

Facilitatorul ( Administratorul ) gestionează  următoarele componente ale cursului:
 
 • Anunțuri - indică activitatea care trebuie realizată de participanți la fiecare moment al cursului 
 • Syllabus - planificarea, obiectivele cursului 
 • Module teoretice - materialul cursului 
 • Orientare - help-ul mediului 
 • Creare conferințe publice și private
 • Organizare grupuri studenți 
 • Lista participanți 
 • Raport activitate participanți - se creează automat 
 • Comentarii teme 
 • Linkuri - alte resurse utile
 • Caracteristici Conferinte: 

  • Pot fi publice sau private - cele publice sunt pentru discutarea materialelor cursului, iar cele private pentru trimiterea temelor, proiecte de grup, evaluări 
  • Mesaje ierarhizate 
  • Reeditare mesaje 
  • Semnalare mesaje noi. 
  Participanții pot accesa toate componentele cursului, interacționa cu ceilalți, trimite temele, vizualiza raportul activității lor, căuta noțiuni in spațiul cursului.

  Mediul poate fi adaptat aspectelor particulare ale cursurilor, participanților.

  Un curs Demo poate fi accesat la adresa http://www.timsoft.ro/c1 cu: 

  User Name:
  guest 
  Password:
  guest 
  9.Concluzii

  Cursurile online care au făcut subiectul acestui articol aduc câteva elemente noi față de cele similare: construirea unui proces de invățare centrat pe student, aplicarea unor principii din Educația Adulților, proiecte de grup, interacțiunea studenților cu lectori-invitați, contribuția studenților la materialul cursului prin lucrările lor de cercetare, construirea unei comunități a absolvenților, al căror feedback poate oferi elemente utile în validarea și perfectionerea cursurilor. Nu în ultimul rând, trebuie menționat că la succesul cursurilor contribuie facilitățile oferite de mediul eLearnTS.

  Se intenționează ca în semestrele următoare, în același spațiu de curs, să se întâlnească studenți din centre universitare diferite și profesorii lor. 

  ^Top

  Bibliografie

  [1] elearningeuropa.info - http://elearningeuropa.info

  [2] Malcolm Knowles, Informal Adult Education, Self-Direction and Andragogy - http://www.infed.org/thinkers/et-knowl.htm

  [3] Explorations in Learning & Instruction: The Theory Into Practice Database - http://tip.psychology.org

  [4] Career Space: Futures Skills for Tomorrow's World - http://www.career-space.com

  [5] ACM: Computing Curricula 2001, Computer Science Volume - http://www.acm.org/sigcse/cc2001

  [6] Mihai Jalobeanu, Nic Nistor - Chairmen - International Conference and Summer School RILW: "Internet as a Vehicle for Teaching and Learning" - http://rilw.emp.paed.uni-muenchen.de, http://rilw.itim-cj.ro

  [7] David Fetterman: "Collaborative, Participatory, and Empowerment Evaluation" - htp://www.stanford.edu/~davidf/empowermentevaluation.html

  [8] Stephen Downes: "Building a Learning Community" - http://www.downes.ca/cgi-bin/website/view.cgi?dbs=Article&key=987570628&format=full

  [9] Carmen Holotescu: "eLearning la Timsoft", eJurnal eLearning - http://www.timsoft.ro/info.shtml
   

  ^Top
  [ Back ]